Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied, auteursrecht (copyright), aansprakelijkheid en contractuele relaties

De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor het gebruik van de website BravoKorting.nl (Hierna aangeduidt als BK) eigendom van het bedrijf Webravo SRL (Hierna aangeduid als WB). Met het gebruik van BK en/of andere diensten van WB, aanvaardt de gebruiker zonder voorbehoud deze Algemene Voorwaarden. Zo niet, dan is hij/zij niet geautoriseerd om de inhoud en diensten, die op BravoKorting.nl worden vertoont, te gebruiken. De gebruiksvoorwaarden kunnen online worden geraadpleegd op het moment dat u BK bezoekt tijdens het gebruik van de diensten. WB waarborgt de bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruikers. Alle gebruikers die BK bezoeken, zijn verantwoordelijk voor de informatie die ze willen verspreiden en/of gebruiken en verbinden zich ertoe de geldende Nederlandse regelgeving inzake de illegale inhoud en inbreuk op het auteursrecht (copyright) na te leven. WB zet zich actief in om inhoud en diensten effectief beschikbaar te stellen aan bezoekers van BravoKorting.nl.
Gezien de omvang van de beschikbare informatie, kunnen we niet garanderen dat de inhoud van BK altijd met de waarheid overeenstemt. De gegevens die verschijnen in het eerder genoemde portaal, dus ook de inhoud en de commerciële merken, worden strikt beschermd door een afgeleide recht op intellectuele eigendom. De bedrijfsnamen, logo’s en/of productnamen genoemd op de website zijn regelmatig onderworpen aan de eigendomsrechten van derden. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van het BravoKorting.nl portaal, evenals de teksten, inhoud of data-archieven, is absoluut verboden. In het geval dat dit gebeurt, behouden we ons het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het kader van de bescherming van de auteursrecht (copyright). In het bijzonder, de automatisch extractie van de webpagina’s is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om het BravoKorting.nl platform openbaar te maken en/of te de decoderen, niet voor commerciële noch voor privédoeleinden. De gebruikers kunnen hun mening geven over de diensten, de winkels en de online aanbiedingen, aanwezig op de BravoKorting.nl-portaal en kunnen de beschikbare aanbiedingen delen via het sociale netwerk, zoals hieronder in meer detail zal worden beschreven. Dit altijd in overeenstemming met de copyright voorschriften en het nemen van verantwoordelijkheid van eventuele bijbehorende opmerkingen. WB publiceert op haar eigen portaal, de commerciële aanbiedingen van diverse bedrijven en serviceproviders die online actief zijn. Met behulp van kortingscodes, ontvangen de gebruikers van BravoKorting.nl betere voorwaarden van sommige webwinkels. WB staat niet in voor de juistheid van de informatie of, in het bijzonder, voor de actuele geldigheid van de aanbiedingen en kortingscodes. Het bedrijf mag in geen geval enig economisch succes verschuldigd zijn aan de gebruiker. WB kan op elk moment, naar eigen inzicht en zonder uitleg, de werking van de website en de bijbehorende diensten, wijzigen, beperken of annuleren.
BK is geen webwinkel, maar een service van kortingscodes en een aggregator voor aanbiedingen, wat betekent dat het niet mogelijk is om:
  • Producten te bestellen, te boeken en aan te vragen;
  • Informatie aan te vragen over uw bestelling, reservering of het contract;
  • Informatie aan te vragen over de aanbiedingen van winkels en dealers.
Voor al deze informatie is het noodzakelijk om direct contact op te nemen met de betreffende e-commerce.
Er zullen geen verkoop-, service- of ander contracten tot stand komen bij WB na de publicatie van aanbiedingen van de verschillende webwinkels. BravoKorting.nl is een onafhankelijke winkel en niet direct betrokken in de commerciële processen die ontstaan tussen winkels, waarvan verschillende aanbiedingen zijn gepubliceerd, en de gebruikers van BK. Deze contracten worden uitsluitend gesloten tussen de gebruikers en de verschillende e-commerce en rechtstreeks op het portaal van het laatstgenoemde. BK en de verschillende webwinkels opereren onafhankelijk van elkaar. WB heeft geen controle over de inhoud of de beschikbaarheid van de inhoud gepubliceerd op de website van derde partijen. BK, dat optreedt als aggregator van online aanbiedingen, kan links bevatten naar websites of programma's van derde bedrijven die niet worden gecontroleerd noch gelieerd aan WB. Ze wijst alle aansprakelijkheid af voor: de beschikbaarheid, de inhoud, de aanbiedingen, het technisch ontwerp, de lay-out, de privacybeleid van die sites en inbegrepen programma's, zonder beperkingen, het inwisselen van dergelijke aanbiedingen door de gebruiker of de weigering om aanbiedingen van dergelijke sites te honoreren. WB is niet verantwoordelijk voor niet-functionerende codes of voor de publicatie van foutieve informatie, beide met betrekking tot de entiteit van een korting en de geldigheidsduur van een promotie. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de individuele gebruiker om ervoor te zorgen dat alle promoties geldig zijn, door zelf naar de partnershop te gaan en te verifiëren of de actieve promoties overeenkomen met die op de BravoKorting.nl-webpagina. De gebruiker is zeker welkom om eventuele discrepanties of ongeldige kortingscodes te melden. U stemt ermee in dat het WB vrij staat om alle opmerkingen, informatie of ideeën in mededelingen die naar BravoKorting.nl worden gestuurd te gebruiken zonder compensatie, erkenning of betaling voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot ontwikkeling, productie en marketing van producten en diensten en het creëren, wijzigen of verbeteren van hetzelfde portaal of andere producten of diensten. Gebruikers stemmen ermee in WB en eventuele andere gerelateerde bedrijven en elk van hun respectievelijke aandeelhouders, directeuren, functionarissen, agenten en wederverkopers van partners, te vrijwaren van claim of juridische acties van derde partijen, inclusief maar niet beperkt tot vergoedingen en redelijke gerechtskosten, direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van het BravoKorting.nl-portaal of uit de schending door de gebruiker van voorschriften of rechten van derden. In geen geval zullen WB, haar aandeelhouders, directeuren, managers, werknemer of agenten, gezamelijk of afzonderlijk, jegens de gebruikers aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gebruik of enige andere speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van BravoKorting.nl of deze servicevoorwaarden, gebaseerd op een hypothese dat de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker blijft.